دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، شهریور 1401 
منطقه و سازماندهی سیاسی فضای آن

صفحه 1-19

مرجان بدیعی ازنداهی؛ سید مهدی موسوی شهیدی؛ امیر حبیبی


تبیین مسائل مدیریتی- اکولوژیکی انتقال‌های بین حوضه‌ای منابع آبی

صفحه 1-18

محمدحسن کامیاب؛ سیدمحمدحسین موسوی زاده؛ زهرا کامیاب؛ حمید بختیاری


نقش و عملکرد دیپلماتیک شبکه های خبری

صفحه 1-12

حسین صادقی؛ امیر کندری؛ محمد مهدی پور؛ داوود سیفی قره یتاق


اصول پدافند غیر عامل برتوسعه شهری

صفحه 1-19

سیده راضیه مختاری یوسف آباد؛ احسان توسلی


بررسی نظامی‌گری کشورها در دریایی خزر و چالش‌های‌ ژئوپلیتیکی ایران

صفحه 1-22

سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ امیر حبیبی