اهداف و چشم انداز

1 - برقراری شرایط مناسب تبادل دانش و دستاوردهای علمی - پژوهشی بین اساتید ، دانشجویان و متخصصان علوم سیاسی، مدیریت استراتژیک، مطالعات منطقه ای، جغرافیای نظامی  با جغرافیا(جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک)

2 - ارتقاء مستمر دانش فنی و کیفیت تولیدات و فراهم ساختن فضای نوآوری و خلاقیت

3 ایجاد بستر مناسب برای ارئه ایده ها ونواوریهای، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه های ذکر شده

4 - تلاش جهت هم افزایی در حوزه پژوهش و تحقیقات جغرافیای سیاسی،ژئوپلیتیک علوم سیاسی، مدیریت استراتژیک، مطالعات منطقه ای ، جغرافیای نظامی          

5-هدف دو فصلنامه توجه به  مقالات اینده پژوهی می باشد به طوری که بتواند اینده را برای کشور و منافع کشور در قرن جدید  ترسیم نماید

6- باتوجه افزایش قدرت منطقه ای ایران توجه  به موضوعات قلمروسازی  مبتنی بر مبانی اسلامی مورد توجه خواهدبود

7- توجه به مقالات کمی  که محصول مطالعات میدانی و کمی  که در برنامه ریزی کشور مثمر ثمر باشد مورد توجه قرار خواهد بود.