فرایند پذیرش مقالات

 نشریه علمی- قلمروهای جغرافیایی قرن جدید پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی درمحورهای ذیل می باشد:

1 – جغرافیای سیاسی ، ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک شهری،اقلیم شناسی نظامی

 2- جغرافیای نظامی و انتظامی و آمایش پایدار مناطق مرزی

 3- علوم جغرافیایی با روش سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS مرتبط با  موضوعات دو فصلنامه

4- علوم سیاسی

5- مدیریت استراتژیک

 6- مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل

  7--مسایل حقوقی مرتبط با حوزه جغرافیای سیاسی    

1-دریافت مقاله تنها از طریق سامانه دوفصلنامه تمدن حقوقی در فضای اینترنت به آدرس www.newgeoterritories.irامکان‌پذیر است.

2-مقالة دریافتى با الگو، ساختار و زمینه‌هاى دوفصلنامه بررسى و در صورت عدم مطابقت مقاله با موضوعات دوفصلنامه، مقاله مورد نظر رد و به نویسنده مسئول اعلام خواهد شد.

3-مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیئت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

4-مقالات تأیید شده براى دو داور تخصصى ارسال مى شود.

5-در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و دوفصلنامه به نویسندة مسئول اعلام می‌شود.

6-مقالاتی که نیاز به اصلاح داشته باشد بعد از اصلاح دوباره باید به از طریق سامانه ارسال گردد.

7-- مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

8--براى رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار، . . ) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق شیوه‌نامه ارسال مقاله نشریه تنظیم شود.

9--پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى شود.

10-پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى شود.

11-براى کنترل و تأیید نهایى، مقالة صفحه‌آرایى شده براى نویسنده مسئول ارسال مى شود. در این مرحله رفع اشتباهات فاحش قابل اصلاح است.