اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده  و افرادی فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) می بایست قوانین و منشور اخلاقی  نشریه را قبول و با هم در این خصوص توافق دارند . منشور اخلاقی در COPE ، راهنمای نویسندگان و پژوهشگران  و عوامل فعال در نشریات است

 1%29.pdf) https://publicationethics.org/files/Persian%20%28

1- تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ( چاپی و الکترونیکی)

قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی که به فصلنامه ارسال می گردد توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ خواهدبود. 
2-تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات

تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون هیچ گونه تبعیض انجام شود
  
3-محرمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر امانتدار محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

  4-رعایت منافع اشخاص

امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده  انجام شود  
وظایف داوران

کمک به تصمیم گیری تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر و دستیار سردبیر نشریه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک خواهند کرد.

 2- سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

2-1-عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

2-2-داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است
 3-  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .
 4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی و... در داوری های انجام شده خودداری کند.
5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد
6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند

وظایف نویسندگان

1- ارائه مقالات علمی و رعایت استانداردهای مورد نظر

نویسندگان محترم و پژوهشگران مقالات  خود رابه صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مورد نظر دوفصلنامه آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود.
2- ارائه داده های خام در صورت نیاز

نوسنده یا نویسندگان محترم و پژوهشگران در صورت نیاز  به داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را جهت بهبود مقالات و پژوهش  ارائه  و معرفی نماید.  
3- اصالت مقاله ارائه شده

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان محترم باید کار  علمی خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و در صورت استفاده از تحقیقات سایر افراد منبع  ان را در مقاله ذکر نماید
4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده

  ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است. مقاله ارسال شده نباید پیش از این، در هیچ‌یک از نشریه‌های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. همچنین مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان، بر عهده نویسنده رابط می باشد از طرف فصلنامه با او تماس گرفته یا مکاتبه خواهد شد.‌ فصلنامه، مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان و سایر مراجع ندارد.‌
5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است

  6-ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند
7- پشتیبان‌های مالی

نویسندگان محترم می بایست کلیه پشتیبان ها مالی مقاله  خود را نیز معرفی نمایند  

   8- اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده  یا نویسندگان محترم در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده و رویه درست را درپیش بگیرد.

9- مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها

در مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، ذکر تاریخ انجام پژوهش، نام استادان راهنما و مشاور، دانشگاه یا سازمان مربوط و منابع مالی و اعتباری طرح پژوهشی ضروری است.‌

10- مسئولیت علمی مقاله

بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است و دیدگاه‌های نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه فصلنامه نیست.‌

11- پرداخت هزینه‌ها

مسئولیت پرداخت هزینه‌ها  به دو فصلنامه بر عهده نویسنده مسئول (نویسنده رابط) است ودو فصلنامه هیچ‌گونه دخالتی در امور مالی نخواهد داشت.