عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر راهبردهای خارجی دفاعی ج. ا. ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست دفاعیدانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری اندیشه دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای اسلامی در منطقه غرب آسیا مطرح بوده و ایران نیز یکی از باثبات‌ترین و قدرتمند‌ترین کشورهای این منطقه قلمداد می‌گردد؛ این دو کشور از دیرباز به‌منظور هژمون منطقه‌ای در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با یکدیگر در رقابت بوده لذا از جنبه‌های مختلف بر یکدیگر اثرگذار می‌باشند.
هدف از انجام‌ این تحقیق، شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر راهبردهای دفاعی ج. ا. ایران و ترکیه و تعیین میزان این تأثیر بر یکدیگر می‌باشد و محققین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌اند که: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر راهبردهای دفاعی ج. ا. ایران با ترکیه کدام‌اند؟ این پژوهش به لحاظ نوع، کاربردی- توسعه‌ای و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام ‌شده و برای گردآوری داده‌ها از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده و ابزار گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری، انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه بوده و جامعه آماری تحقیق 58 نفر بوده و جامعه نمونه نیز به‌صورت تمام شمار و همان 58 نفر لحاظ گردید.

کلیدواژه‌ها