بررسی مؤلفه‌ها توانمندی نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در مقابله با تهدیدات نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکتری ومدرس دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

نیروهای مسلح تولید کننده قدرت نظامی و اِعمال آن برای بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی دشمنان است. هر کشوری در دنیا برای رسیدن به توسعه پایدار ملّی جهت مقابله با چالش‌های امنیّت ملّی خود، به برنامه‌ریزی راهبردی در زمینه آمایش سرزمینی و دفاعی نیازمند است. مأموریت نیروهای مسلح ایران، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، نگهبانی از انقلاب و دست‌آوردهای آن و مقابله با تهدیدات نظامی‌، امنیتی می باشد، که براساس عوامل متفاوت و با توجه به گستره جغرافیایی کشور ساماندهی و استقرار یافته‌ است . باتوجه به وسعت و تنوع جغرافیای طبیعی و انسانی کشور، تنوع و کثرت تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی و مأموریت‌های متنوع نیروهای مسلح، توجه به آمایش دفاع سرزمینی از ضروریات حوزه دفاعی محسوب می‌شود. هدف این پژوهش «تبیین مولفه‌ها ی توان نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدایدات نظامی» است سوال پژوهش این است مولفه‌ها و ویژگی‌های توان نظامی آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدایدات نظامی چیست؟» نتایج تحقیق نشان می‌دهد که 4 مؤلفه و 16 ویژگی توان نظامی بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدایدات نظامی مؤثر هستند و «فضای مانوری»، «مأموریت»، «پشتیبانی» و «تجهیزات و تسلیحات و فنّاوری‌ها»، بیشترین تأثیر را بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدیدات نظامی دارند. این پژوهش از نوع کاربردی،توسعه‏ای بوده و توصیفی- تحلیلی ودر روش گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای و میدانی و استفاده شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از طریق توزیع پرسش‌نامه بین جامعه آماری، نتیجه از طریق سطح معناداری با ضریب اطمینان 95 % و خطای 5 % مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها