اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد باقر بابایی

مدیریت استراتژیک استاد مدیریت استراتژیک – دانشگاه امام حسین(ع)

babaeeigmail.com

تقی طاووسی

اقلیم شناسی استاد اقلیم شناسی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

t.tavousigep.usb.ac.ir

حسین نظم فر

سیستم اطلاعات جغرافیایی و جغرافیای شهری استاد سیستم اطلاعات جغرافیایی و جغرافیای شهری- دانشگاه محقق اردبیلی

nazmfarumagmail.com

امیرحمزه سالارزائی

استاد فقه و حقوق استاد فقه و حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

amir_hsalartheo.usb.ac.ir

افشین متقی

دانشیارجغرافیای سیاسی دانشیارجغرافیای سیاسی – دانشگاه خوارزمی

motaghigmail.com

حسن علیپور

دانشیارجغرافیای سیاسی دانشیارجغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین (ع)

aivan31gmail.com

محمد مهدی میرزایی

دانشیار روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای دانشیار روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای ،دکتری تخصص ( (m.phil توسعه همکاری های اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی دانشگاه ازاد واحد البرز

mahdiazadmirzaeigmail.com

حمید خسروی

مدیریت راهبردی نظامی دکتری مدیریت راهبردی نظامی استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

mahdiyar9595gmail.com

سید رضا خلخالی

جغرافیای سیاسی دکتری جغرافیای سیاسی پژوهشگر مطالعات ژئو استراتژیک

khalkhali87gmail.com

علی قربان گراوند

مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه امام حسین علیه السلام

gravand.aligmail.com