داوران

نام و نام خانوادگی

حوزه تخصصی

سمت / سازمان

سجادکریمی پاشاکی

جغرافیای سیاسی

مدرس دانشگاه

 کوهزاد ریس پور

جغرافیا اقلیم شناسی

استادیار دانشگاه زنجان

مهدی رحمانیان

جغرافیا

مدرس دانشگاه انقلاب اسلامی

 سیدحسین صادقی

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه زابل

علی حقیقت شناس

جغرافیای سیاسی

-

 حسن آب نیکی

علوم سیاسی

استادیاردانشگاه آزاد اسلامی. تهران جنوب

 وحید آرایی

سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

کیومرث اشتریان

علوم سیاسی

دانشیاردانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 علی آزرمی

علوم سیاسی و انقلاب اسلامی

 استاد یار دانشگاه گیلان 

غلامعلی سلیمانی

علوم سیاسی و انقلاب اسلامی

 استادیاردانشگاه تهران

 مهدی سنایی

مطالعات روسیه و آسیای مرکزی

استادیار دانشگاه تهران

عبدالامیر نبوی

مسائل خاورمیانه

استادیار مرکز مطالعات خاور میانه

جواد کیانی

روابط بین الملل -  مرز

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین-گروه مرزبانی