کلیدواژه‌ها = توزیع متعادل عرضه و تقاضا
تبیین مسائل مدیریتی- اکولوژیکی انتقال‌های بین حوضه‌ای منابع آبی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-18

محمدحسن کامیاب؛ سیدمحمدحسین موسوی زاده؛ زهرا کامیاب؛ حمید بختیاری