نویسنده = محمدحسن کامیاب
تبیین مسائل مدیریتی- اکولوژیکی انتقال‌های بین حوضه‌ای منابع آبی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-18

محمدحسن کامیاب؛ سیدمحمدحسین موسوی زاده؛ زهرا کامیاب؛ حمید بختیاری


دیپلماسی آب در مرزهای رودخانه ای (مطالعه موردی: رودخانه مرزی هیرمند)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400

محمدحسن کامیاب؛ سید محمد حسین موسوی زاده؛ حمید بختیاری