شناسایی عوامل و شاخص‌های دفاعی امنیتی اثرگذار در روابط ج. ا. ایران با ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری اندیشه دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

روابط روبه رشد دو کشور  ایران و ترکیه به معنی هم‌سویی در نگرش و جهت گیری های سیاست منطقه‎ای و خارجی دوکشور نیست و مواضع و نگاه‎ها‎ی امنیتی- دفاعی راهبردی ترکیه و ایران متفاوت از سیاست اعلامی‎شان می باشد، به گونه ای که ترکیه برنامه توسعه موشکی و فعالیت های هسته ای ایران را با دقت و حساسیت دنبال می کند و همکاری های نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی موجب نگرانی کشورهای منطقه از جمله ایران می‎باشد. عضویت ترکیه در ناتو و موضع‌گیری همسو باغرب، احداث سپر موشکی در مرز با سوریه ، حمایت‌ از تروریست‌های معارض سوریه، با توجه به سطح روابط ایران و سوریه، موجب شده است تا روابط ایران با ترکیه در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.  سوال پژوهش حاضر این است مولفه ها و شاخص های دفاعی امنیتی تاثیرگذار بر روابط ایران با ترکیه کدامند؟. یافته های تحقیق نشان می دهد ماهیت و سطح رابطه سیاسی دوکشور متأثر از نیازهای داخلی، شرایط ژئوپلیتیک، کیفیت و ساختار نظام بین‌المللی جهت‌گیری­های سیاسی و سایر متغیرها، می‌تواند از اتحاد و همگرایی تا رابطه راهبردی، همکاری دو جانبه، همکاری توأم با رقابت، قطع رابطه سیاسی، تنش سیاسی، منازعه و ... را در شامل گردد. ترکیه به دلیل اشتراکات ارضی و مرزی، نقش عوامل فرهنگی و ...  به عنوان یک همسایه مهم و تأثیرگذار در مسائل سیاسی، امنیتی- دفاعی، اقتصادی و فرهنگی ایران بوده و شناخت هرچه بیشتر این کشور در تصمیم­گیری­های هر حوزه بسیار اثرگذار خواهد بود. بنابراین این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه­ای بوده که با روش توصیفی تحلیلی- موردی زمینه­ای و با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) تهیه‌شده واز طریق مصاحبه عمیق و توزیع پرسشنامه در جامعه نمونه به تعداد 58 نفر از خبرگان راهبردی حوزه­های دفاعی و سیاسی نیروهای مسلح ایران به تکمیل ان پرداخته ، که دو عامل اصلی و نوزده شاخص به مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها