منطقه و سازماندهی سیاسی فضای آن

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-19

مرجان بدیعی ازنداهی؛ سید مهدی موسوی شهیدی؛ امیر حبیبی


بررسی مؤلفه‌ها توانمندی نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در مقابله با تهدیدات نظامی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-15

مهراب هداوند میرزایی؛ احسان سروش کاشانی


عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر راهبردهای خارجی دفاعی ج. ا. ایران و ترکیه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-20

رحیم مسیبی ملک خیل؛ حکمت داج لیری


تبیین مسائل مدیریتی- اکولوژیکی انتقال‌های بین حوضه‌ای منابع آبی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-18

محمدحسن کامیاب؛ سیدمحمدحسین موسوی زاده؛ زهرا کامیاب؛ حمید بختیاری


واکاوی ماهیت و جایگاه شوراهای اسلامی در ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-17

امیر کندری؛ حسین صادقی


نقش و عملکرد دیپلماتیک شبکه های خبری

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-12

حسین صادقی؛ امیر کندری؛ محمد مهدی پور؛ داوود سیفی قره یتاق


اصول پدافند غیر عامل برتوسعه شهری

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-19

سیده راضیه مختاری یوسف آباد؛ احسان توسلی


بررسی نظامی‌گری کشورها در دریایی خزر و چالش‌های‌ ژئوپلیتیکی ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-22

سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ امیر حبیبی


چالش‌های منطقه راهبردی خلیج فارس از منظر ژئوپلیتیک زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-21

فضل اله اسمعیلی؛ اعظم مرادی؛ مهدی خداداد


جایگاه منابع آب و حوضه های آبریز در تقسیمات کشوری ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400

ابوذر فردی بیرانوند؛ فرزانه چگنی


دیپلماسی آب در مرزهای رودخانه ای (مطالعه موردی: رودخانه مرزی هیرمند)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400

محمدحسن کامیاب؛ سید محمد حسین موسوی زاده؛ حمید بختیاری