جایگاه منابع آب و حوضه های آبریز در تقسیمات کشوری ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400

ابوذر فردی بیرانوند؛ فرزانه چگنی


دیپلماسی آب در مرزهای رودخانه ای (مطالعه موردی: رودخانه مرزی هیرمند)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400

محمدحسن کامیاب؛ سید محمد حسین موسوی زاده؛ حمید بختیاری